Kumppanimme kiertotaloudessa

Alueen toimijat

Kanteenmaan Kiertotalousklusteri toimii yhteistyössä useiden yritysten kanssa. Kaikki perustuu toimivaan ja luotettavaan verkostoon, joka yhdessä tuottaa hyötyä koko Punkalaitumen talousalueelle.
Image

BioAurora Oy

Biokaasua
Tutustu lisää
Image

GRK Infra Oy

Kiertotaloutta
Tutustu lisää
Image

Ilmatar Energy Oy

Tuulivoimaa
Tutustu lisää
Image

BioAurora Oy

BioAurora Oy on joulukuussa 2020 perustettu uusi yritys, jonka tarkoituksena on rakentaa valmiiksi, laajentaa ja operoida Punkalaitumella sijaitsevaa biokaasulaitosta.

Yritys on ostanut konkurssiin ajautuneen Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy:n konkurssipesän ja suunnittelee keskeneräisen laitoksen toimintakonseptin muuttamista ja merkittävää laajentamisinvestointia.

BioAurora Oy:n ainutlaatuinen kuiva- ja märkäprosessi mahdollistaa monipuolisten orgaanisten jätejakeiden vastaanoton ja käsittelyn. Käsittelyn lopputuotteena syntyy autojen polttoaineeksi soveltuvaa biometaania sekä luomukelpoista orgaanista lannoitetta.

Image

Projektin hyötyjä

Yhteistyömme alamme erityisosaajien kanssa, tuo mukanaan käytännön hyötyjä:

 • Työllistävä vaikutus ja verotuloja Punkalaitumen alueelle sekä lähialueille (laitoksen operointi, materiaalien kuljetukset, jne.).
 • Madaltuvat eläinperäisten sivutuotteiden ja muiden orgaanisten jätejakeiden käsittelymaksut tuottajille paikallisen käsittelyn kautta.
 • Pienempi ympäristökuorma asianmukaisen käsittelyn ja lyhyempien kuljetusmatkojen kautta.
 • Pienemmät lantojen hajuhaitat.
 • Kaupallinen biokaasun tankkausasema Kanteenmaalle.

Image

GRK Infra Oy

Suomessa, Ruotsissa ja Virossa toimiva GRK on suomalainen rakennusalan konserni. GRK:lla työskentelee yli 800 ammattilaista ja liikevaihto vuonna 2020 oli lähes 390 miljoonaa euroa.

Asiakkaita ovat valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori. GRK toimii lisäksi useissa projekteissa yhteistyössä infra-alan muiden yritysten kanssa.

GRK-konsernin ydinosaamiseen kuuluvat vaativien infrarakennushankkeiden toteutus, suurten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen raiderakennusosaaminen.

Väylä-, taito-, ympäristö- ja teollisuusrakentamisen kattavassa infrarakentamisessa GRK tarjoaa kaikki tarvittavat palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Kanteenmaa

GRK aikoo rakentaa Kanteenmaalle kiertotalousklusterin alueelle varastokentän. Kanteenmaalle suunniteltu kiertotalousalueen toimijoita palveleva varastokenttä rakentuu ympäristöystävällisesti kierrätysmateriaaleista, GRK:n vähähiilisen työmaan periaatteita noudattaen.

Rakentamisessa pyritään käyttämään vain uusiutuvista materiaaleista valmistettua polttoainetta. Pitkä kokemus ympäristörakentamisesta ja uusiutuvista raaka-aineista valmistetun energian käyttö varmistavat hankkeen ekologisuuden alusta loppuun saakka. Varastokenttä tarjoaa valmistuessaan reilusti tilaa alueen toimijoiden logistisiin tarpeisiin ja palvelee muun muassa viereistä biokaasulaitosta.

Hankeen hyötyjä:

 • Pysäköintitilaa raskaalle liikenteelle
 • Yleisten kulkuteiden vähentynyt raskaan liikenteen käyttö
 • Sujuvat logistiset toiminnot kiertotalousklusterin alueelle
 • Käytöstä poistetun maa-alueen hyödyntäminen
 • Monipuolinen biodiversiteetti
 • Kierrätysmateriaalien ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen
 • Hiilinielu

Isosuon hiilinieluhanke

Nykyisellään Isosuon käytöstä poistetulla turpeenottoalueella on niukat kasvuolosuhteet paljaan ja happaman turvemaan takia.

GRK on vuokrannut Punkalaitumen kunnalta Isosuon alueen itäiseltä reunalta 4,4 hehtaarin alueen kehitystyötä varten. Alueella on tehty useamman vuoden ajan koetoimintaa, jossa on testattu soveltuvia materiaaleja ja tekniikoita optimaalisen kasvualustan löytämiseksi.

GRK pyrkii luomaan entiselle turpeenottoalueelle optimaaliset kasvuolosuhteet erilaisille metsätyypeille ja edellytykset mahdollisimman rikkaalle ja monipuoliselle biodiversiteetille. Tavoitteena on kehittää käytöstä poistuneen turvetuotannon kasvuolosuhteita niin, että tulevaisuudessa alueella voisi kasvaa puita ja pitkäikäistä metsää.

Lähitulevaisuudessa GRK aloittaa ympäristöluvan hakemisen hiilinieluhankkeelle. Hankkeessa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja ja teollisuuden sivuvirtoja.

GRK sivustolle

Image
Kuvat: Ilmatar Energy Oy

Ilmatar Energy Oy

Ilmatar Energy Oy on kotimainen energiayhtiö ja itsenäinen sähköntuottaja, joka kehittää, tuottaa ja myy vain uusiutuvaa energiaa jo perustamisestaan lähtien.

Ilmattaren tavoitteena on kasvattaa kotimaista tuulivoiman ja uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia 1 000 MW verran lähivuosien aikana. Ilmatar myy tuottamansa puhtaan tuulisähkön sekä kuluttajille että yrityksille.

Punkalaitumen tuulivoimahanke

Isosuon tuulivoimahanke sijaitsee Punkalaitumen kunnan lounaisosassa. Tuulipuiston alue sijoittuu pääosin entiselle turvetuotantoalueelle ja osittain metsätalouskäytössä olevalle alueelle. Sijoittuminen entiselle turvetuotantoalueelle vähentää rakentamisen vaikutuksia metsiin ja mahdollistaa uuden puhtaan energian tuotannon alueella, jolla on jo pitkät perinteet energiantuotannossa.

Hyvät tuuliolosuhteet, 1,5km etäisyys asutukseen ja tuulivoimatuotannon yhteensovittaminen muun maankäytön kanssa, ovat alueen merkittäviä etuja.

Hankkeen perustiedot:

 • 6 tuulivoimalaa
 • Kokonaisteho 36 - 45 MW
 • Pyyhkäisykorkeus max. 210 m
 • Tuulimittausten aloitus 2022
 • Rakennustöiden aloitus aikaisintaan 2023

Ilmatar on puhdasta energiaa

Hankkeen ympäristövaikutukset on tutkittu kaavoitusprosessin yhteydessä kattavasti, ja alueelta on laadittu mm. monipuoliset luontoselvitykset, selvitetty hankkeen maisemavaikutuksia sekä tutkittu vaikutukset ihmisten asumisviihtyvyyteen ja terveyteen.

Tuulipuiston toiminta ei rajoita alueen käyttämistä muuhun toimintaan, kuten marjastukseen, sienestykseen, ulkoiluun ja metsästykseen. Näiden osalta pitää kuitenkin ottaa huomioon alueen muut rajoitteet, kuten edelleen harjoitettavan turvetuotannon vaikutus alueella liikkumiseen.

Näin Punkalaidun hyötyy hankkeesta:

 • Puhtaan ja uusiutuvan energian tuotantoa omassa kunnassa.
 • Verotulojen kertyminen kunnalle.
Ilmattaren sivustolle